Ο ασθενής προσήλθε για αγγειογραφία μεσοθωρακίου λόγω υπεραγγειούμενης βλάβης. Παρακέντηση δεξιάς μηριαίας αρτηρίας και προώθηση οδηγού σύρματος και καθετήρα στο αορτικό τόξο.

Υπεραγγειούμενη βλάβη μεσοθωρακίου

Ο αγγειογραφικός έλεγχος αναδεικνύει υπεραγγειούμενη μάζα μεσοθωρακίου η οποία αιματώνεται από κλάδους της έσω μαστικής και της υποκλειδίου αρτηρίας αμφοτερόπλευρα.

Εκλεκτικός καθετηριασμός μάζας και εμβολισμός

Ακολουθεί υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εν συνεχεία εμβολισμος με κόλλα τύπου onyx και coils.

Τελική αγγειογραφία μετά τον εμβολισμό. Απουσία αγγείωσης στην μάζα.

Άριστο μετεπεμβατικό αποτέλεσμα.